Publikacje

 1. Ryśkiewicz, M. (2023). The Risks of Context-Free Evaluation of Legislative Language Solutions (Polemical Article). Studia Iuridica, 101, 380–391. doi
 2. Ryśkiewicz, M. (2023). Język prawa administracyjnego a inne języki prawne w świetle badań empirycznych. W R. Łapa, M. Graf, & Ł. Piosik (Red.), Człowiek – język – prawo. Studia legilingwistyczne (s. 49–64). Poznańskie Studia Polonistyczne.
 3. Ryśkiewicz, M. (2023). Statystyczny obraz trudności prawa. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 4(37), 79–97. doi

Wystąpienia

 1. 2024.04.05: Inflacyjny krajobraz współczesnego prawa jako symptom przekształceń sposobu myślenia (XXV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji “Przyszłość prawa”, Uniwersytet Warszawski)
 2. 2023.09.08: Prawa podmiotowe w kontekście problemu osobowości prawnej AI: przegląd stanowisk (XI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa “Biorąc prawa podmiotowe poważnie”, Uniwersytet Warszawski)
 3. 2023.07.27: How NLP deepens our understanding of the linguistic picture of the legal world (Law & Cognitive Science Conference, Uniwersytet Jagielloński)
 4. 2023.01.14: Agregat prawny (Interdyscyplinarna Konferencja Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski)
 5. 2022.11.24: O potencjale, jaki oferuje teorii prawa przetwarzanie języka naturalnego (Międzynarodowa Konferencja Naukowa “O Pojmowaniu Prawa i Prawoznawstwa”, Uniwersytet Szczeciński)
 6. 2022.07.09: Dlaczego prawo nigdy nie dogoni rzeczywistości i dlaczego jednak powinno próbować (II Kongres Młodej Nauki, Uniwersytet Gdański)
 7. 2022.06.24: Językowy obraz świata prawnego (Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Język i tożsamość”, Uniwersytet Warszawski)
 8. 2022.06.03: Skryte oblicze jurydyzacji — widmo delegitymizacji systemu praw człowieka (Ogólnopolska Konferencja Naukowa “W stronę globalnego konstytucjonalizmu? Strategiczna litygacja i prawo międzynarodowe”, Uniwersytet Wrocławski)
 9. 2022.05.21: Legislacja jako zabawa (Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Na poGRAniczu nauk”, Uniwersytet Warszawski)
 10. 2022.05.15: O zapadaniu się prawników w język prawniczy (Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Efektywna, efektowna i etyczna komunikacja”, Uniwersytet Warszawski)
 11. 2022.05.12: Odrębność administracyjnoprawnego wzorca w języku prawnym (Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Stanowić prawo — stosować język”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 12. 2022.05.12: Stanowisko prawodawcy w sporze o normatywność preambuł — sprawa druku 1937 (II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce”, Uniwersytet Szczeciński)
 13. 2021.12.18: Niezrozumiałość polskiego języka prawnego (Interdyscyplinarna Konferencja Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski)
 14. 2021.11.25: Językowe źródło alienacji prawa — o niezrozumiałości i niezrozumieniu języka prawnego i prawniczego (II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, Uniwersytet Szczeciński)
 15. 2021.05.24: Otwartość tekstowa prawa a tezy językoznawstwa kognitywnego (X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa “Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa”, Uniwersytet Szczeciński)
 16. 2020.09.12: Iluzoryczność fikcji powszechnej znajomości prawa (Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawniczy raj pojęć i teorii — ujęcie krytyczne”, Uniwerstytet Warszawski)
 17. 2019.12.07: Zrozumiałość praw (człowieka) (III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Edukacja

 • od 2020.10: studia doktoranckie, nauki prawne (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 2017.10 - 2021.04: studia licencjackie, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Szkoła Główna Handlowa)
 • 2015.10 - 2020.08: studia magisterskie, prawo (Uniwersytet Warszawski), skończone z wyróżnieniem (summa cum laude)

Zainteresowania badawcze

W ramach pracy doktorskiej analizuję zjawisko inflacji prawa, szczególnie pod kątem metodologii badań empirycznych legislacji. Poza tym interesują mnie:

 • nurt AI & Law (wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w badaniach teoretycznoprawnych)
 • juryslingwistyka/legilingwistyka
 • przetwarzanie języka naturalnego (NLP)
 • legisprudencja
 • filozofia języka, językoznawstwo kognitywne i deskryptywne

Projekty

 1. 2023.07: AI & Law Summer School, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 2. 2022.06 - 2022.07: Summer Institute in Computational Social Science, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. 2019.10 - 2020.05: Prawniczy raj pojęć i teorii – ujęcie krytyczne, Uniwersytet Warszawski

Popularnonaukowe

 1. 2023.12: Tekstowe przejawy niedoskonałości prawa oraz OSR jako sposób ich ograniczania (współautor: Milena Wijas; Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 2. 2023.12: Nowelizacja w teorii i w wybranej polskiej praktyce (współautor: Milena Wijas; Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 3. 2023.12: Rekomendacja w sprawie kierunkowych zmian systemu kształcenia prawników i urzędników państwowych w kierunku uproszczenia stosowanego języka prawnego i prawniczego (współautorzy: Kamil Stępniak, Katarzyna Zalewska, Milena Wijas; Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 4. 2022.12: Prawo prawu nierówne — czyli dlaczego sama koncepcja “inflacji prawa” niczego nie rozwiąże (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 5. 2022.12: Jeszcze słowo o sprzeczności dyrektyw zwięzłości i jednoznaczności języka prawnego (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 6. 2022.03: Językowy warsztat prawniczy — niewykorzystany potencjał (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 7. 2022.03: Perspektywy skutków technicznej naprawy komunikatywności aktów normatywnych (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 8. 2022.03: Technika języka prawnego w ujęciu Bronisława Wróblewskiego (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 9. 2022.03: Technika języka prawniczego w ujęciu Bronisława Wróblewskiego (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 10. 2017: Język zniewolenia w “Ferdydurke” (Projektor 3/2017)
 11. 2015: Poeta jak biblijny Jakub (Sokół/Hades/Samples Orchestra, “Różewicz — Interpretacje”) (Projektor 5/2015)

Podcasty

 1. 2023.12: Rekonstrukcjonizm a deskrypcjonizm - współczesne spory o jakość prawa (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 2. 2023.12: Rozczłonkowanie syntaktyczne norm w przepisach prawnych (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 3. 2023.12: Rozczłonkowanie treściowe norm w przepisach prawnych (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 4. 2023.10: Dlaczego prawo jest nieprecyzyjne? (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 5. 2022.12: Trzy rozumienia “obowiązywania prawa” (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 6. 2022.12: Preambuły ustawowe w polskim systemie prawnym (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 7. 2022.12: Pozycja ustrojowa Senatu RP w świetle modelowych rozwiązań dwuizbowości (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 8. 2021.12: Struktura aktu normatywnego (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)
 9. 2021.12: Ocena Skutków Regulacji (Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych)

Pozostała działalność